Home 9 Vedtægter

Vedtægter for Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet

(NB: Forslag/bilag til mødet)

Revideret januar 2022

§ 1 Navn

 1. Organisationens officielle navn er Social Sundhed – brobyggere i sundhedsvæsenet (i det følgende benævnt Social Sundhed).

§ 2 Formål og målgruppe

 1. Social Sundhed er en national og politisk uafhængig forening, som er organiseret med hovedsæder i de største uddannelsesbyer i Danmark.
 2. Det er organisationens formål at arbejde for større social lighed i sundhed. Organisationen vil bygge bro mellem sundhedsvæsenet og alle borgere, der af forskellige årsager har svært ved at kontakte, benytte og profitere af det universelle sundhedsvæsen på lige fod med andre borgere.
 3. Social Sundhed har to målgrupper:
  1. Alle borgere, der af forskellige årsager har svært at kontakte, benytte samt få udbytte af det universelle sundhedsvæsen på ligefod med andre borgere
  2. Fremtidens sundhedsprofessionelle.
 4. Organisation skal løbende udvikles, så den fremmer økonomisk bæredygtighed efter socialøkonomiske principper.
 5. Organisationen kan i øvrigt støtte, iværksætte og drive initiativer og aktiviteter af enhver art, som fremmer organisationens formål.

§ 3 Værdier

 1. Social Sundheds værdigrundlag og arbejde for større social lighed i sundhed er beskrevet i ”Værdier og praksis”.
 2. Den samlede organisation bestående af valgte bestyrelsesmedlemmer, ansatte, brobyggere og frivillige forpligter sig til at følge de til enhver tid gældende ”Værdier og praksis”, som beskriver fælles formål, idégrundlag, målsætning og drift.
 3. Den samlede organisation prioriterer dialog, ligeværd og synergi således, at udviklingen i arbejdet sker i ligeværdigt samarbejde.

§ 4 Logo og hjemmeside

 1. Alle aktører i organisationen er forpligtet til at benytte fælles logo, design og hjemmeside.

§ 5 Ledelse af organisationen

 1. Landsbestyrelsen fastsætter den strategiske retning for organisationen herunder organisationens ”Værdier og praksis”.
 2. Landsbestyrelsen har ansættelseskompetence for direktøren af et fælles nationalt sekretariat.
 3. Den daglige drift samt tegning af organisationen forestås i duo-ledelse mellem forperson for Social Sundhed og direktøren af sekretariatet.
 4. Duoen tegner Social Sundhed indadtil og udadtil og sikrer tæt samspil mellem landsbestyrelsen, sekretariatet, organisationens hovedsæder og lokale handlingsalliancer.
 5. Landsbestyrelsen godkender opstart af nye hovedsæder og lokale handlingsalliancer.

§ 6 Medlemmer

 1. Frivillige brobyggere
 2. Brugere af Social Sundhed
 3. Andre personer eller aktører med tilknytning til organisationen, som sympatiserer med værdierne i Social Sundhed.

§ 7 Generalforsamling

 1. Social Sundheds øverste myndighed er organisationens generalforsamling.
 2. Alle medlemmer kan deltage i organisationens generalforsamling og har stemmeret.
 3. Valgbare til landsbestyrelsen er organisationens medlemmer.
 4. Valg til landsbestyrelsen sker på den ordinære generalforsamling én gang årligt.
 5. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts.
 6. Rettidig indkaldelse til generalforsamlingen sker med 14. dages skriftlig varsel til medlemmer af Social Sundhed med angivelse af dagsorden.
 7. Forslag til vedtægtsændringer skal varsles skriftligt med 14. dages varsel forud for generalforsamlingen.
 8. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal varsles med 14. dages varsel forud for generalforsamlingen.
 9. Dagsordenen indeholder som minimum følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af budget og kontingent
  6. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  7. Valg til bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt
 10. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov.
 11. Bestyrelsen vælges ved skriftligt og simpelt flertal på den ordinære generalforsamling for en periode på 2 år ad gangen, idet genvalg kan ske.
 12. I tilfælde af fredsvalg frafalder krav om skriftlighed og stemmeafgivelse.
 13. Bestyrelsen består af 5-7 personer samt 1 brobyggerrepræsentant, 1 borgerrepræsentant og 1 medarbejderrepræsentant.
 14. Beslutninger træffes i bestyrelsen ved simpelt flertal. Ved stemmelighed frafalder forpersonens stemme.
 15. Bestyrelsen konstituerer sig på generalforsamlingen eller på første bestyrelsesmøde med forperson, næstforperson og kasserer.
 16. Der tilstræbes en bred sammensætning af kompetencer i bestyrelsen, som understøtter organisationens strategi og drift.
 17. Bestyrelsesmedlemmer forudsættes at kunne stå inde for ”Værdier og praksis” samt at have engagement og empati for sårbare, socialt udsatte og udfordrede mennesker, samt lyst og tid til at engagere sig frivilligt i at udleve foreningens formål.

§ 8. Social Sundheds kernedrift

 1. Social sundheds kernedrift varetages af hovedsæderne.
  1. Hvert hovedsæde er engageret i Social Sundheds aktiviteter: brobygning, drift, frivilligpleje, uddannelse, lokale partnerskaber og netværk.
  2. Lederen af hovedsædet er ansvarlig for overholdelse af budgetter og sikring af driften i hovedsædet.
  3. Hovedsæderne understøttes af sekretariatet i alle henseender og referer hertil.
  4. Under hovedsæderne etableres handlingsalliancer for lighed i sundhed.
 2. Formålet med handlingalliancerne er at sikre lokal forankring af Social Sundheds aktiviteter, fremme deltagelse i Social Sundheds aktiviteter og sag, samt fremme lighed i sundhed lokalt.
 3. De lokale handlingsalliancers praksis og mandat er beskrevet i Social Sundheds ”Værdier og praksis”.

§ 9 Økonomi, regnskab og revision

1. Eventuelle overskud, der skabes i organisationen, skal til enhver tid geninvesteres i arbejdet med organisationen formål.
2. Det påhviler landsbestyrelsen at sikre fuld transparens i alle økonomiske forhold omkring organisationens aktiviteter og drift.
3. Medlemmer opkræves et årligt kontingent som fastsættes af landsbestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. Kontingentet kan fastsættes til 0 kr.
4. Organisationen kan modtage donationer. Donationer medfører ikke pr. automatik medlemskab.
5. Organisationens regnskabsår er kalenderåret.
6. Årsregnskabet revideres af en registreret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling hvert år. Valg eller genvalg af revisor kan finde sted.

§ 10 Eksklusion, mistillidsvotum og opløsning

 1. Eksklusion fra Social Sundhed kan ske såfremt landsbestyrelsen finder, at en person ikke lever op til formål, vedtægter og bestemmelser i ”Værdier og praksis”.
 2. Hvis min. 2/3 af alle medlemmer stiller et mistillidsvotum til landsbestyrelsen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor landsbestyrelsen træder tilbage, og der foretages nyvalg.

§ 11 Tegningsret

 1. Organisationen tegnes juridisk og økonomisk af landsbestyrelsens forperson i forening med et bestyrelsesmedlem eller direktøren af landssekretariatet.
 2. Forpersonen, næstforpersonen og direktøren af sekretariatet kan disponere over beløb op til 15.000 kr. samt lægge ud for udgifter.

Godkendt d. 03.02.2022

Underskrives af Landsbestyrelsen: