Home 9 Værdier

Værdier og praksis for Social Sundhed

Revideret februar 2022

 1. Værdier
 2. Målgruppe
 3. Organisering
 4. Praksis
 5. Økonomi

Værdier i Social Sundhed

Social Sundhed er en organisation, der arbejder for at skabe større social lighed indenfor sundhed i to tidsperspektiver. På kort sigt, ved at følge og støtte borgere, der på forskellig vis har svært ved at benytte og få udbytte af kontakten med sundhedsvæsenet. På langt sigt, ved at brobyggerne, som er fremtidens sundhedsprofessionelle, tilegner sig erfaringer i at kommunikere og være sammen med sårbare borgere, samt opnår viden og indsigt i de forhold og barrierer, der skaber og vedligeholder uligheden i sundhed.

Gensidig læring mellem borger og frivillig brobygger er et bærende princip i organisationen. Det har høj prioritet at etablere en tydelig, støttende og omsorgsfuld relation mellem borgere og brobyggerne, som de kan modellere, når de etablerer relationer med borgerne.

Social Sundhed bygger på et menneskesyn, der er recovery- og empowerment-orienteret.
Vi anerkender det enkelte menneske og retten til at bestemme over og tage ansvar for eget liv.
Vi tror på den positive intention i ethvert menneskes valg, og at alle træffer det bedst mulige valg i forhold til sin egen situation. Det er en holdning, vi søger at efterleve og udtrykke indenfor alle relationer, herunder til os selv og i forhold til hinanden, frivillige, borgere, fagprofessionelle og andre samarbejdspartnere.

Social Sundheds arbejde er orienteret mod at styrke det universelle etablerede sundhedstilbud og arbejder ikke parallelt med dette, men i forlængelse heraf. Social Sundhed arbejder på at etablere partnerskaber med relevante aktører, særligt indenfor social- og sundhedsområdet. Vi tror på og vil efterleve at kerneopgaven varetages tættest på borgerne og tættest på sundhedsvæsenet. Dvs. i de kommuner og de regioner, vi agerer i og er sammen med.

Målgruppe

Social Sundhed har to ligestillede målgrupper:

 1. Alle borgere, der af forskellige årsager har svært ved at kontakte, benytte og få udbytte af det universelle sundhedsvæsen på lige fod med andre borgere.
 2. Fremtidens sundhedsprofessionelle

Organisering

Social Sundhed er en national og politisk uafhængig organisation med hovedsæder i de største uddannelsesbyer i Danmark. Under hovedsæderne etableres lokale handlingsalliancer for lighed i sundhed. Al drift og udvikling i organisationen understøttes af et fælles nationalt sekretariat.

Organisationen

 • Social Sundheds øverste myndighed er organisationens generalforsamling.
 • Der afholdes generalforsamling hvert år i marts.
 • Generalforsamlingen vælger organisationens landsbestyrelse
 • Generalforsamlingen kan foretage vedtægtsændringer for Social Sundhed
 • Landsbestyrelsen er ansvarlig for at fastsætte den strategiske retning for organisationen.
 • Værdier og Praksis kan kun redigeres ved en generalforsamling.
 • Landsbestyrelsen har ansættelseskompetence for organisationens ledelse – Social Sundheds direktør.
 • Ansvaret for den daglige drift samt tegning af organisationen forestås i duo-ledelse mellem forperson for bestyrelsen i Social Sundhed og direktøren i tæt samspil med organisationens ledere af hovedsæderne samt øvrige ansatte.
 • Duoen tegner Social Sundhed indadtil og udadtil og sikrer tæt samspil mellem landsbestyrelsen, sekretariatet, hovedsæderne og de lokale alliancer.
 • Landsbestyrelsen søges sammensat bredt inden for følgende kompetencer:
  • Erfaring med udsathed og ulighed i sundhed.
  • Erfaring med civilsamfundet herunder ledelse, strategi og udvikling af organisationer.
  • Erfaring med jura, økonomi og fundraising.
 • Landsbestyrelsen er vært for et årligt Landsmøde for alle medlemmer i Social Sundhed.

Sekretariatet

 • Sekretariatet er placeret fysisk i Aarhus.
 • Sekretariatet ledes af en direktør i samarbejde med ledere af hovedsæderne.
 • Lederne af hovedsæderne refererer ligesom organisationens øvrige ansatte til direktøren.
 • Sekretariatet er ansvarlig for foreningens daglige drift, hvor direktøren har budget og personaleansvar for organisationen og sikrer tæt understøttelse af den lokale aktivitet.

Hovedsæderne

 • Et hovedsæde består af lokale frivillige brobyggere, en leder af hovedsædet og medarbejdere samt en eller flere lokale handlingsalliancer.
 • Social Sundheds lokale aktiviteter er organiseret under et hovedsæde.
 • Hovedsæderne kan i samarbejde med sekretariatet drive andre lokale aktiviteter, der geografisk er udenfor hovedsædets hjemby.
 • Alle hovedsæder arbejder indenfor rammerne af organisationens vedtægter samt ”Værdier og praksis.
 • Der skabes lokalt rammer for stabil drift jævnfør organisationens økonomiske strategi.
 • Alle hovedsæder bruger Social Sundheds logo og navnet Social Sundhed som et identificerende varemærke, med en tydelig tilføjelse af det lokale stednavn.

Lokale handlingsalliancer

 • I hvert hovedsæde etableres en handlingsalliance for lighed i sundhed, der styrker partnerskaber lokalt for at skabe handling og viden, der fremmer lighed i sundhed
 • Alliancen skal bidrage til:
  • At gøre det attraktivt for medlemmer og samarbejdspartnere at være en del af Social Sundhed.
  • Øge borgerstemmen i Social Sundhed.
  • Understøtte alle Social Sundheds lokale aktiviteter i tæt samarbejde med lokale medarbejdere.
  • Bidrage med viden og handling der skaber større lighed i sundhed.
 • Hver alliance udpeger en allianceansvarlig. Dette sker én gang årligt på et årsmøde for den lokale alliance.
 • Den ansvarlige for alliancen er bindeled mellem hovedsædet og den lokale alliance.
 • Medlemmer af alliancen skal agere inden for Social Sundheds værdigrundlag, nære interesse for ulighed i sundhed og gerne have viden om eller erfaring med frivillighed i civilsamfundet.
 • Alliancerne har ikke økonomiansvar men understøttes økonomisk af organisationen.

Praksis for Social Sundheds Kerneopgave

Punkterne nedenfor beskriver de aktiviteter i Social Sundhed, der udgør kerneopgaven. Aktiviteterne er essentielle for Social Sundheds virke og skal efterleves i størst muligt omfang.

 • Hverve et korps af brobyggere fra sundhedsvidenskabelige uddannelser.
 • Tilbyde ledsagelse af borgere, der har vanskeligt ved selv at opsøge, holde kontakt med samt at få udbytte af sundhedsvæsenets tilbud – herunder især sårbare og udsatte borgere.
 • Etablere en vagttelefon, der kan kontaktes i daglige og fastlagte tidsrum med henblik på opgavebestilling og kontakt til brobyggerne.
 • Sørge for at brobyggerne dokumenterer og registrerer deres arbejde i logbøger iht. gældende instruks for logbøger.
 • Opsøge og indgå formaliserede samarbejder med forskellige relevante parter med henblik på at støtte borgernes og professionelle aktørers kontakt til Social Sundhed.
 • Arbejde frem mod at kunne lave en rådighedsvagtplan med for- og bagvagt, der dækker alle årets dage.
 • Organisering af mindst to frivilligarrangementer/seminarer årligt med henblik på frivilligpleje, faglig sparring og udvikling.
 • Facilitere 20 timers forberedende kursus, der kan klæde brobyggerne på til at varetage arbejdet på forsvarlig vis. Mindst halvdelen af kurset skal være gennemført, før brobyggeren begynder arbejdet.
 • Etablere obligatorisk og tværfaglig supervision til brobyggerne 4 gange om året. Herunder indgå en aftale med en professionel supervisor.
  • Det er vigtigt, at alle, der arbejder i direkte kontakt med andre mennesker, har mulighed for at få supervision og dermed opleve at få tilstrækkelig opbakning, støtte og omsorg. Supervision er en faktor, der har væsentlig betydning for både brobyggere og borgere. Det kan være barskt at bevidne de vilkår, der udgør et sårbart og udsat liv, og det kan være udfordrende, at man i relationsarbejdet bruger sig selv og egne følelser, som grundlag for en empatisk indføling og medfølelse med den anden. Supervisionen skal hjælpe brobyggerne med at kunne forblive empatiske og indfølende i relationen med borgere både til gavn for sig selv og borgeren.
  • Samtidig med at supervisionen skal være tværfaglig og relationsorienteret, så skal det facilitere refleksioner over, hvordan læring og erfaring kan bidrage positivt til det fremtidige professionelle arbejde
  • Microsoft 365 er det overordnede system, hvor data bliver gemt og håndteret. I Social Sundhed bruges følgende dele af Microsoft 365: SharePoint, Teams, Office 365. SharePoint indgår som en planlægnings-/dokumentationsløsning for både frivillige og medarbejdere i Social Sundhed. Social Sundhed bruger en SharePoint løsning til planlægning og dokumentation i forhold til de borgere, der har kontakt til Social Sundhed, bliver gemt. En del af SharePoint er målrettet fastansatte medarbejdere og frivillige fra de enkelte lokalbestyrelser, der planlægger og opretter borgere og borgeropgaver. Det foregår indenfor områderne Borgere, Borgeropgaver, Rådighedsvagter og Logbøger
 • Sekretariatet er dataansvarlig for Social Sundhed

Økonomi

Det skal tilstræbes at tilgodese det nationale fællesskab ud fra en vurdering af finansieringskildens krav og de aktuelle omstændigheder i organisationen. Ansøgninger til større fonde skal ske i et samarbejde med sekretariatet.

 • Social Sundhed drives som bæredygtig organisation, hvor det anerkendes, at det er et vilkår, at organisationens økonomi er- og fortsat vil være dynamisk og baseret på bevillinger fra fonde og puljer.
 • Social Sundhed efterstræber at komme på finansloven og yderligere at indgå finansielle partnerskaber med kommuner og regioner som et led i at drive organisationen bæredygtigt.
 • Social Sundhed agerer professionelt og kompetent i forhold til bevillingsgivere, så forventninger til bevillinger overholdes og Social Sundhed opnår anerkendelse som troværdig samarbejdspartner i alle henseender.
  • Social Sundhed drives som en national organisation med én samlet økonomi. Herunder skal følgende opfyldes:
  • Der udarbejdes budget 1 gang årligt, som godkendes af bestyrelsen.
  • Bestyrelsen orienteres på 4 årlige bestyrelsesmøder om den økonomiske status i organisationen.
  • I budgettet fremgår organisationens delbudgetter samt projektbudgetter, så det er tydeligt, hvordan hhv. økonomi til drift af landssekretariat, programmer og hovedsæderne fordeles.
  • Bestyrelsen fastlægger 1 gang årligt strategi for fundraising.
 • Den samlede økonomi skal tilgodese varetagelse af fælles funktioner i landssekretariatet samt sikre tilstrækkeligt med finansiering til at opretholde en stabil drift af Social Sundheds kerneopgave i hovedsæderne samt tilstødende lokal-aktiviteter.